نوشته شده توسط : سجاد

 آجر و سفال از جمله مصالح ساختمانی ضروری مورد نیاز برای ساخت یک ساختمان می باشند. گاهاّ محاسبه اشتباه تعداد آجر، سفال یا تیغه برای یک ساختمان باعث 2 اتفاق خواهد شد :

1)      آجر سفال کمتر از مقدار مورد نیاز به دست خریدار می رسد که این موضوع باعث اتلاف وقت، متناسب نبودن آجر سفال قبلی و موجود در بازار و یا هزینه بیشتر جهت خرید مجدد می گردد.

2)      آجر و سفال بیشتر از مقدار مورد نیاز به دست خریدار می رسد که این موضوع باعث هدر رفتن قسمتی از منابع خریدار می گردد.

حال سوال اینجاست که چه باید کرد؟

بهترین راه جلوگیری از موارد مذکور آموزش محاسبه تعداد آجر، سفال مورد نیاز برای دیوارچینی، ساخت سوله یا نمای ساختمان می باشد.

در اینجا بخش آجر و سفال را از هم تفکیک شده و در مورد نحوه محاسبه هر یک جداگانه توضیح داده خواهد شد.

 

نحوه محاسبه تعداد سفال مورد نیاز برای دیوارچینی

برای این محاسبه لازم است ابتدا تعداد سفال مورد نیاز ، در یک مترمربع را بدست آورد و بعد این تعداد را در کل متراژ دیوارها ضرب نمائیم تا کل سفال مورد نیاز ساختمان را آید . معمولا هنگام خرید سفال ضخامت آنها بیان می شود و بسته به نوع دیوار، سفال در ضخامت های مختلف تهیه می گردد.

نکته اینجاست که قطر سفال هیچ نقشی در تعداد مورد نیاز آن در یک مترمربع ندارد، بلکه طول و ارتفاع آن است که شاخص تعیین است چرا؟

چون سفال ها از طرف پهنا یا قطر روی هم قرار می گیرند و هر چه قطر سفال ها بیشتر یا کمتر باشد تنها قطر دیوار را کم و زیاد می کند.

طول و ارتفاع سفالهای استاندارد معمولاّ 20* 20 است ولی قطر سفال می تواند 7 ، 10 ، 15 یا 20  باشد.

بنابراین در یک مترمربع دیوار، تعداد سفال مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:

100cm * 100cm = 1  مترمربع دیوار

5 = 20 ÷ 100 =  (طول سفال) ÷ 100=  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر طول(100cm)

5 = (ارتفاع سفال) ÷ 100=  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر ارتفاع(100cm)

25 =  5 * 5 =  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر مربع

(متراژدرب و پنجره های ساختمان – متراژ دیوارهای ساختمان) *  25=  تعداد سفال مورد نیاز برای ساختمان

نحوه محاسبه تعداد آجر نمای مورد نیاز برای دیوارچینی:

آجر نما به 3 صورت کلی در بازار موجود می باشد :

1)      آجرنما 10 سوراخ یا آجرنمای کامل

2)      آجرنمای نیمه یا آجرنمای 5 سوراخ

3)      آجرنمای پلاک یا آجر دوغابی یا آجر کارتنی

 

نحوه محاسبه تعداد آجرنما 10 سوراخ مورد نیاز یک ساختمان یا سوله :

از آجرنما 10 سوراخ یا آجرنما کامل که معمولاّ به 3 رنگ زرد ، گلبهی و قرمز در بازار موجود می باشد برای ساخت دیوارهای نمادار یا دیوارهایی که حکم جداکننده و نما را در ساختمان ایفا می کنند، استفاده می شود، که معمولاّ این نوع آجرنما در ساخت سوله، کارخانجات، دیوارهای اطراف شهرک ها و پادگانها کاربرد دارد.

حال بسته به قطر دیوار، تعداد مورد نیاز آجرنما متفاوت خواهد بود. این آجرها به طور استاندارد در ابعاد  5*  10* 21.5  و   5.5*  10* 21.5   تولید می شوند. قطر دیوار بنا به نوع کاربرد آن 10 ،20، 35 سانتی متر می باشد. که نحوه محاسبه تعداد آجرنما مورد نیاز برای هر کدام به صورت زیر محاسبه می گردد:

 

  • حالت اول: قطر دیوار 10cm

در این حالت با احتساب 1 سانتی متر بندکشی طولی و ارتفاعی داریم :

4.44   =   22.5÷ 100 = تعداد آجر5  سانت مورد نیاز در 1 متر طول

16.66 =  6  ÷ 100 = تعداد آجر5  سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع

74 ≈  73.97=  4.44 * 16.66 = تعداد آجر5  سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

 

4.44   =   22.5÷ 100 = تعداد آجر5.5  سانت مورد نیاز در 1 متر طول

15.37 =  6.5  ÷ 100 = تعداد آجر5.5  سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع

69 ≈  68.3=  4.44 * 15.37 = تعداد آجر5.5  سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

 


 

حال اگر قطر دیوار  20 سانت باشد کافی است تعداد آجر مورد نیاز برای قطر دیوار 10 سانتی را در 2 ضرب کنیم:

148 =  2*74 =2  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

138 =  2*69 =2  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5.5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

 

حال اگر قطر دیوار 35  سانت باشد کافی است تعداد آجر مورد نیاز برای قطر دیوار 10 سانتی را در 3 ضرب کنیم:

222 =  3*74 =3  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

207 =  3*69 =3  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5.5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

 

 


 

نحوه محاسبه تعداد آجرنما نیمه (5 سوراخ) و آجر پلاک مورد نیاز یک ساختمان یا سوله:

آجرنما نیمه، آجر پلاک جهت نمای خارجی یک ساختمان کاربرد دارد و معمولاّ جلوی یک دیوار تیغه و سفال کار خواهد شد.

 


 

ابعاد استاندارد آجرهای نمای نیمه به قرار زیر است :

21.5 * 6 * 5

21.5 * 6 * 5.5

 


 

ابعاد استاندارد آجرهای پلاک به قرار زیر است :

20 * 2.5 * 4

20 * 2.5 * 5

20 * 2.5 * 5.5

22 * 2.5 * 5.5

26 * 2.5 * 6.5

 


نحوه محاسبات تعدای این نوع از آجرنما به صورت زیر است (با احتساب 1 سانتی متر بندکشی طولی و ارتفاعی) :

 

4.44   =  22.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر طول

16.66=   6 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

74≈73.97 =  16.66 * 4.44 =  تعداد آجر 5 سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.44   =  22.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر طول

15.37=   6.5÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

69≈68.3  =  15.37 * 4.44 =  تعداد آجر 5.5 سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 4 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

20 =  5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 4 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

96≈ 95.23 =  4.76 * 20=  تعداد آجر 4  سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

16.66=  6 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

80 ≈ 79.3 =  16.66 * 4.76=  تعداد آجرنما 5 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 مترمربع

 

4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما  5.5* 20 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

15.37=   6.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما  5.5* 20 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

74≈ 73.16 =  15.37 *  4.76=  تعداد آجر 5.5 *20سانت پلاک مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.34 =  23 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5*22 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

15.37=   6.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5*22 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

67≈ 66.8  =  15.37 *  4.34 =  تعداد آجر 5.5 * 22سانت پلاک مورد نیاز در 1 مترمربع

 

3.7 =   27 ÷ 100 =  تعداد آجرنما6.5   سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

13.33=   7.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما6.5   سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

50≈49.3 =  13.33 * 3.7 =  تعداد آجرنما6.5   سانت پلاک مورد نیاز در 1 مترمربع

  امید است این اطلاعات مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.:: بازديد از اين مطلب : 1
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

قفسه کتاب خط پالس
این قفسه کتاب با الهام از خطوط نوار قلب طراحی شده است. این قفسه از یک ورق فلزی 3 میلی متری ساخته شده است. لبه های آن با رنگ فلورسنت سبز رنگ نقاشی شده است.

 


قفسه کتاب کتاب نامتقارن
این کتابخانه عجیب با طراحی غیر عادی توسط آژانس طراحی dbd Studio طراحی شده است.

 


قفسه کتاب آویز کتاب
می توانید کتاب های خود را از این قفسه آویزان کنید.

 


قفسه کتاب بی انتها
این کتابخانه بدون انتهای توسط Samuel Accoceberry طراحی شده است.

 

قفسه کتاب FlexiTube
یک قفسه مدولار طراحی شده توسط Doris Kisskalt. داخل هر یک از تیوپ ها یک قفسه برای نگهداری کتاب قرار دارد.

 


قفسه کتاب LIEUL 
این قفسه کتاب مدرن توسط یک طراح صنعتی به نام Ahn DaeKyung طراحی شده است.

 

 

منبع: مرجع معماری ایران و جهان:: بازديد از اين مطلب : 1
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد
 
 
 

حجم فایل: 27 مگابایت

:: بازديد از اين مطلب : 1
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

نرم افزار AutoDWG DwgLock برای محافظت از فایلهای اتوکد در برابر ویرایش و کپی طراحی و ساخته شده است.حتما برای شماهم پیش آمده است که بخواهید فایل اتوکد شامل طرح معماری و یا نقشه را به جایی ارئه دهید اما دوست نداشته باشید که از قسمتهای مختلف آن کپی تهیه کرده و در جای دیگر استفاده کنند.

AutoDWG Lock


نرم افزار فوق فایل اتوکد شما را بگونه ای بلوک می کند که دیگر به هیچ عنوان قابل ویرایش نبوده و قسمتهای مختلف آن قابل کپی کردن نیستند.این نرم افزار قابلیت تبدیل هردو فرمت DWG و DXF را دارد.البته فایلها بعد از تبدیل براحتی توسط نرم افزار اتوکد قابل خواندن بوده و امکان اندازه گیری ، پرینت و … همچنان وجود دارد.این نرم افزار نیاز به نصب نداشته و  keygen در داخل فایل فشرده قرار دارد.فقط بخاطر داشته باشید قبل از تبدیل فایل خود حتما از آن پشتیبان تهیه کنید.

حجم: ۳٫۹ مگابایت

دانلود:: بازديد از اين مطلب : 2
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

در این مجموعه سعی بر آن بوده علاوه بر در نظر گرفتن معیارها و اصول بیشترین اصطلاحات پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی گردآوری شود. این کتاب برای مهندسین و طراحان می­ باشد و اطلاعات اولیه مورد نیاز را برای هر پروژه ساختمانی فراهم می آورد. هدف آن است که در زمان بررسی­ های اولیه، در وقت مهندسین صرفه جویی به عمل آید. مهندسین عزیز باید درباره ضروریات اجزای تشکیل دهنده پروژه­ های جدید، اطلاعات کافی داشته باشند و از اصطلاحات ساختمانی مطلع بوده تا به هنگام اجرای عملیات دچار مشکل نشوند.

 pic

 

 

حجم: ۱ مگابایت

دانلود:: بازديد از اين مطلب : 2
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد
فایل ویدویی پیشرفت مراحل ۱ ساله پروژه اطلس پلازا در جنب مترو حقانی

 

139


حجم: ۲۹ مگابایت

دانلود:: بازديد از اين مطلب : 3
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

یک سوله شامل عناصر مختلف و متفاوتی است از جمله پوشش سقف آن که شامل پرلین و ساگرود و … در این آموزش تکنیک های مدل کردن اینگونه عناصر آموزش داده میشود

12

 

 

حجم: ۴۳٫۳ مگابایت

دانلود:: بازديد از اين مطلب : 1
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

 ASD مخفف allowable stress design و همچنین ALLOWABLE STRENGHT DESIGN نیز تعبیر میشود که گاهی هم با نام روش WSD هم شناخته میشود. (working stress design)

LRFD مخفف load and resistant factor design هست.

Fig2p4p1


۱- روش الاستیک:

تا سال ۱۹۵۰این نوع سازه‌ها براساس روش ASD یا تنش مجاز طراحی می‌شدند و به عبارت دیگر طراحی اعضاء فلزی این نوع سازه بگونه ای صورت می‌گرفت که اعضاء براثر بارهای وارده از حد الاستیک خود خارج نشوند و استفاده از این روش تاکنون نیز در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران ادامه داشته و آئین نامه‌های داخلی کشور ایران و فصل دهم مقررات ملی ساختمان نیز براساس این روش تدوین گردیده است .
ضریب اطمینان بارهای وارده و مقاومت در این روش طراحی به شکل زیر است :

ضریب مقاومت = ضریب بار
برای مثال ضریب اطمینان مقاومت کششی فولاد ۰٫۶ یعنی fb=0.6fy می‌باشد .

۲- روش پلاستیک یا خمیری:

از سال ۱۹۸۰ با افزایش کیفیت مصالح و ارتقاء سطح کیفی اجرا ، روش پلاستیک یا مقاومت نهایی LRFD بعنوان یک روش علمی‌ترو اقتصادی تر در بعضی از کشورها جایگزین روش ASD یا الاستیک گردید .
در این روش به اعضاء سازه‌ها اجازه داده می‌شود براثر بار وارده ناشی از بارگذاری از حد الاستیک خود خارج و به حد پلاستیک یا خمیری خود برسند و همین موضوع باعث افزایش مقاومت اعضاء و کاهش هزینه ساخت و اقتصادی تر شدن سازه می‌گردد .
ضریب اطمینان بارهای وارده در بارگذاری این نوع سازه‌های و ضریب اطمینان مقاومت به شکل زیر می‌باشد :

ضریب مقاومت = ضریب بار

همانگونه که می‌بینیم ضرایب تنها در بار اعمال می‌شوند .

این روش بدلیل نیاز به رعایت استانداردهای مصالح و افزایش کیفیت اجرا در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته است و اجرای این روش طراحی می‌بایست متناسب با افزایش کیفیت مصالح و ارتقاء کیفی اجرایی سازه‌های فلزی در کشورهای مختلف صورت گیرد .

این آیین نامه‌هایی که الان میگم بر اساس مقررات ملی مبحث ۱۰ با ویرایش ۸۷ می‌باشد:

برای روش تنش مجاز :
باید در ETABS از ایین نامه AISC-ASD89 که تطابق خیلی نزدیکی با مبحث دهم دارد استفاده کنیم

برای روش حدی نهایی :
باید در ETABS از آیین نامه AISC360-05/IBC2006 استفاده کنیم که این آیین نامه هم تطابق در حد ۹۵ درصد با مبحث دهم دارد

LRFDvsASD

Rn/ W= ASD Capacity
fRn = LRFD Capacity
Rn = Nominal Capacity:: بازديد از اين مطلب : 2
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار

و

قرارداد همکاری با دانشگاه علمی و کاربردی وابسته به وزارت علوم

ارایه مدارک تخصصی درجه ۱ و ۲  تعمیر موبایل، تبلت ، فبلت و ساعت هوشمند

اولین برگزار کننده و ارایه کننده مدرک اختصاصی تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند با استاندارد سازمان جهانی کار در جنوب کشور

تنوع کلاس های تخصصی و فوق تخصصی :

برای اطلاع از زمان برگزاری، تاریخ ثبت نام و شروع کلیک کنید

 برگزاری کلاس های عمومی آموزش تعمیر موبایل  مطابق با استاندارد فنی و حرفه ای از مبتدی تا پیشرفته همراه با ارایه مدرک بین المللی از وزارت کار و امور اجتماعی – سازمان فنی و حرفه ای .

برای اطلاع از سرفصل های کلاس های استاندارد تعمیرکار تلفن همراه کلیک کنید .

 

کلاسهای تخصصی و خصوصی نرم افزار فوق پیشرفته

 

برای اطلاع از سرفصل های کلاس آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل و تبلت اینجا کلیک کنید.

 

 کلاسهای تخصصی و خصوصی سخت افزار

برای اطلاع از سرفصل های کلاس های خصوصی آموزش تعمیرات سخت افزار موبایل و تبلت   اینجا کلیک کنید.

۴-  کلاس های آموزش تعمیرات سخت افزار و نرم افزار اپل

برای اطلاع از سرفصل های کلاس های آموزش تعمیرات سخت افزار و نرم افزار آی فون ، آی‌پد ، آی داد   اینجا کلیک کنید

ایران – فارس – شیراز – خیابان لطفعلی خان زند چهارراه خیرات به سمت سه راه انوری جنب بانک ملی

۳۲۳۶۲۱۴۴ – ۰۹۰۱۹۹۹۹۱۰۱ – ۰۹۱۷۳۱۸۵۴۵۹ مهندس بی‌اذیّت

کلمات کلیدی:

 

آموزش تعمیر موبایل شیراز آموزش تعمیر موبایل شیراز  اموزش تعمیر موبایل شیراز آموزشگاه تعمیر موبایل شیراز اموزشگاه تعمیر موبایل  شیراز   آموزش تخصصی تعمیر موبایل شیراز  آموزش فوق تخصصی تعمیر موبایل شیراز  اموزش تعمیر موبایل شیراز  آموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز اموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز  آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت شیراز اموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت شیراز آموزش تخصصی تعمیر تبلت آموزش تعمیر موبایل  آموزش  آموزش تعمیر آموزش تعمیرات موبایل جنوب  آموزش خصوصی تعمیر موبایل مهندس بی اذیت  آموزش تعمیر موبایل ویژه شهرستانی ها آموزشگاه تعمیرات موبایل در شیراز     آموزشگاه آموزشگاه تعمیر موبایل فارس Hl,ca juldv l,fhdg  بهترین آموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز  بهترین آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت در شیراز برترین آموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز بهترین آموزشگاه فنی و حرفه ای موبایل در شیراز


:: بازديد از اين مطلب : 1
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()

نوشته شده توسط : سجاد

سایت ما                                                        کانال ما

بسمه تعالی
همانطورکه می‌دانید تلگرام یکی از پرطرفدار مسنجر های محبوب جهان است و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. سازنده‌های تلگرام دو برادر به نام های (پاول ونیکلای دروف)به گفته‌ای که نقش اساسی تر را نیکلای(برادر بزرگ تر پاول) در ساخت تلگرام داشته است،او برنامه نویس تلگرام بوده است و پاول سرمایه گذاروایدئولوژیک مسنجر تلگرام است ولی همه‌ی مردم پاول را به عنوان خالق تلگرام می‌شناسند.پیام رسان تلگرام درسال 2013تأسیس شد است.نیکلای روی پروتکل(مجموعه از قوانین ورویه‌ها برای برقراری ارتباط است)های باز،ایمن وبهینه روی چندین مرکز داده کار می ‌کند ودر نتیجه تلگرام بسیار سریع وایمن است.
جالب است که بدانید که سازنده‌های تلگرام روسی هستند ولی جایگاه اصلی آنها دربرلین آلمان است.
تلگرام برای اولین بار در14آگوست2013برای آیفون راه‌اندازی‌شد ودر20اوکتبر2013نسخه آلفا برای ادروید بیرون داده شد.
تلگرام بعدازانشار رقیب سرسخت واتس‌آپ که متعلق به فیسبوک است شد طوری که اورا به اسم مارک‌زوکربرگ‌ (سازنده فیسبوک)می‌شناسند.
پاول دروف در سال 2014ازکشورخود یعنی روسیه تبعید شد(بعضی اعتقاد دارند که او از کشورش فرار کرده است).دولت روسیه ازاو درخواست کرده بود داده‌های کاربران اوکراینی فونتاکت را به آن‌ها بدهد،اوبا دولت روسیه مخالفت کرد،در زمانی که دولت روسیه کنترل اینترنت را در اختیار داشت.
پاول وبرادرش می‌گویند که این برنامه رابرای مردم ساخته اند وقصد کسب درآمد از این راه را ندارند ومی‌گویند که هیچگونه تبلیغی تجاری را قبول نمی کنندوقصد فروش برنامه را ندارند،حتی قصد فروش سهام آن هم ندارند و پول به اندازه‌ی ساخت وراه اندازی تلگرام دارند واگر به کمبود پول مواجه شدند از کاربران می خواهند که به صورت غیراجباری به آن ها کمک های نقدی اهدا کنند.
مؤسسان تلگرام برنامه خود را ایمن تراز واتس‌آپ ولاین می دانند ومی‌گویند اگر از گفت وگوی خصوصی استفاده کنید،پیام شما در مبدأومقصد رمز گذاری می‌شود وبه هیچ عنوان پیام های شما در فضای ابری ذخیره نمی‌شود وتنها در مبدأومقصد دردسترس خواهد بود(البته این در حالی است که واتس‌آپ به هشت روش رمزگذاری می‌شوند)سازندگان تلگرام به امنیت خود اطمینان بالای دارند وبه کسی که بتواند پیام های رمزگذاری شده را رمز گشایی کند 300هزار دلار جایزه می دهد.آنها می‌گویند هر شرکتی سرویس دهنده‌ی اینترنت شما باشد نمی تواند به محتوای پیام شما دسترسی داشته باشد.

 

برنامه نویس تلگرام نیکلای دروف برادر بزرگ پاول

نیکلای دروف

nullپاول دروف:: بازديد از اين مطلب : 0
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
تاريخ انتشار : 15 آذر 1396 | نظرات ()